• Masz pytanie? Zadzwoń na infolinię:
 • +48 609 929 007

Polityka prywatności

Wszelkie pojęcia, jeżeli nie zostały zdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 1. EXCHANGE.PL przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. EXCHANGE.PL przetwarza i zabezpiecza dane osobowe w ramach Portalu EXCHANGE.PL zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zmianami dalej „UODO”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U. Nr 100, poz. 1024) . W szczególności EXCHANGE.PL zabezpiecza dane osobowe w ramach Portalu EXCHANGE.PL przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 3. Administratorem danych w rozumieniu UODO, danych osobowych Użytkowników i innych osób, przetwarzanych w ramach Portalu EXCHANGE.PL jest EXCHANGE.PL Sp. z o. o. sp.k. z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 52, 65-078 Zielona Góra wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000503920, NIP 9282026824, REGON 080283234.
 4. EXCHANGE.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu EXCHANGE.PL . EXCHANGE.PL przetwarza dane osobowe innych osób, w celu polecenia im działalności Portalu EXCHANGE.PL przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników w ramach Portalu EXCHANGE.PL są przetwarzane do celów: 
  1. pośrednictwa w kupnie, 
  2. sprzedaży lub wymianie walut drogą elektroniczną, 
  3. wykonywania przez EXCHANGE.PL obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi; 
  4. rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług w ramach Portalu EXCHANGE.PL oraz
  5. wystawiania i przesyłania faktur z tytułu świadczonych Usług przez Portal EXCHANGE.PL oraz rozliczania Usług.
 6. Podane dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych przez administratora danych, tj. EXCHANGE.PL, w tym udostępniania banerów reklamowych Portalu EXCHANGE.PL, wysyłki newslettera oraz premiowania Użytkowników polecających działalność Portalu EXCHANGE.PL. 
 7. Po zakończeniu korzystania z Usług, EXCHANGE.PL może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie dozwolonym na mocy art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług Portalu EXCHANGE.PL jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy, o której mowa w pkt 5 c. Użytkownik i inne osoby, których dane są przetwarzane w ramach Portalu EXCHANGE.PL mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz ich poprawiania. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Portalu EXCHANGE.PL dane osobowe staną się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.
 9. Dane osobowe Użytkowników w ramach Portalu EXCHANGE.PL są zbierane bezpośrednio od Użytkowników, dane osobowe innych osób mogą być zbierane za pośrednictwem Użytkowników. Osobom, których dane osobowe EXCHANGE.PL uzyskał za pośrednictwem Użytkowników przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 10. EXCHANGE.PL nie udostępnia danych osobowych Użytkowników i i innych osób, innym podmiotom, z zastrzeżeniem przypadków ich udostępniania podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.
 11. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Usługi, w tym rozliczenia Usługi, z zastrzeżeniem przypadków gdy okres ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe innych osób przekazanych przez Użytkowników są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do polecenia im działalności Portalu EXCHANGE.PL.
 12. EXCHANGE.PL nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu EXCHANGE.PL, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu EXCHANGE.PL.
 13. Portal EXCHANGE.PL przetwarza adresy IP Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych oraz statystycznych, jak i ewentualnej identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu Portalu EXCHANGE.PL.
 14. Portal EXCHANGE.PL przechowuje na komputerze Użytkownika niewielkie pliki tekstowe „cookies”. Przeczytaj więcej w Polityce cookies.
 15. EXCHANGE.PL zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności niezależnie od zmian w Regulaminie. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej Portalu EXCHANGE.PL. Korzystający z Portalu EXCHANGE.PL po tej dacie, akceptuje zmiany w Polityce Prywatności.
 16. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu EXCHANGE.PL prosimy o kontakt drogą pocztową z EXCHANGE.PL na adres ul. Mieszka I 23,68-200 Żary lub kontakt mailowy: kontakt@exchange.pl

Administrator danych: EXCHANGE.PL.


Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Exchange.pl nie wspiera starszych wersji przeglądarek Internet Explorer, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.