• Masz pytanie? Zadzwoń na infolinię:
 • +48 609 929 007

Regulamin

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl, któremu podlegają jego użytkownicy.

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa: zasady funkcjonowania i sposób korzystania z Serwisu Exchange.pl; rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego; prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Exchange.pl; prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu Exchange.pl.
 2. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 3. Operator świadczy w Serwisie Exchange.pl usługi polegające na wymianie walut. 
 4. Świadczenie usług przez Operatora możliwe jest po zawarciu z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. 
 5. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej rejestracji.
 6. Użytkownik nie może korzystać anonimowo z usług Operatora. Serwis prowadzony jest w języku polskim. 
 7. Operator komunikuje się z użytkownikami w języku polskim.
 8. Z usług Serwisu nie mogą korzystać podmioty mające w Polsce status nierezydenta.
 9. Użytkownik może dokonywać transakcji wymiany walut za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl w czasie pracy Serwisu Exchange.pl, określonym w § 2 pkt 3 Regulaminu.
 10. Korzystanie z Serwisu Exchange.pl jest nieodpłatne, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:
  1. komputer osobisty wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
  2. system operacyjny Windows (9x, 2000, XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  3. przeglądarka internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie, 
  4. łącze z siecią internet,
  5. Użytkownik musi posiadać telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług, oraz adres email w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,
  6. do odczytu potwierdzeń niezbędny jest program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format), który Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie.
 12. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy stroną WWW pod adresem https://panel.exchange.pl a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256-bitowym.
 13. Nazwa Serwisu Exchange.pl, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 826 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.),
  4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
§ 2. Definicje

Określenia użyte w treści Regulaminu oznaczają:

 1. Operator – Exchange.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z siedzibą 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 52/11, NIP 9282026824, REGON 080283234, wpisana do krajowego rejestru sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000503920, prowadzącą działalność kantorową i wpisana do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski.
 2. Serwis Exchange.pl – Serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem https://exchange.pl umożliwiający korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Operatora.
 3. Czas pracy Serwisu Exchange.pl – od poniedziałku do niedzieli od godziny 0:00 do 23:55, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pacy. 
 4. Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 90).
 5. Konto Użytkownika – konto prowadzone dla Użytkownika w Serwisie Exchange.pl pod niepowtarzalnym loginem, stanowiące zbiór danych oraz informacji o działaniach Użytkownika podejmowanych za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl. Konto dostępne jest po zarejestrowaniu się na stronie https://panel.exchange.pl i służy do zarządzania danymi, wydawania dyspozycji wymiany walut oraz dyspozycji przelewów.
 6. Użytkownik zwany także Klientem – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (ułomna osoba prawna), który to podmiot dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika w Serwisie Exchange.pl
 7. Rejestracja – proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie Exchange.pl.
 8. Login i hasło – unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Exchange.pl, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, służące do logowania w Serwisie Exchange.pl.
 9. Adres email Użytkownika – konto poczty elektronicznej Użytkownika, zdefiniowane w panelu rejestracyjnym.
 10. Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie kwotowanej (pierwsza waluta w parze walutowej).
 11. Waluta kwotowana – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej (druga waluta w parze walutowej).
 12. Kurs walutowy – ustalony w danym momencie zawarcia transakcji kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, prezentowany w Serwisie Exchange.pl.
 13. Kwota transakcji – wyrażona w walucie bazowej kwota, której kupno lub sprzedaż jest przedmiotem transakcji.
 14. Potwierdzenie – potwierdzeniem transakcji wymiany walut jest wygenerowana przez Operatora faktura elektroniczna w formacie PDF (Portable Document Format), przesyłana na wskazany adres email Użytkownika. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie potwierdzenia drogą elektroniczną.
 15. Rachunek rozliczeniowy Klienta – zwany dalej Rachunkiem, służy do przeprowadzania rozliczeń Użytkownika z Operatorem, w szczególności wpłacania środków na rachunki Operatora, wypłat z rachunków nadanych przez Operatora i regulowania zobowiązań Użytkownika względem Operatora.
 16. Przelew – transfer środków pieniężnych na Rachunek.
 17. Rezydent – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, jak również polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 18. Nierezydent – osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, jak również obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
 19. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – osoby, o których mowa w art.2 ust.1f Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 20. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl.
§ 3. Rejestracja Użytkownika – zawarcie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl
 1. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej rejestracji w Serwisie Exchange.pl.
 2. Po prawidłowym zakończeniu pełnego procesu rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Proces pełnej rejestracji Użytkownika w Serwisie Exchange.pl składa się z następujących, obowiązkowych etapów:
  1. podania adresu email, z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Panelu Klienta Serwisu Exchange.pl oraz do odbierania wiadomości z Serwisu Exchange.pl,
  2. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji,
  3. wypełnienia formularza przez podanie następujących danych zgodnych z aktualnym stanem faktycznym: 
   1. w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres, numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego), PESEL, nr telefonu komórkowego, adres e-mail,
   2. w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: firma (nazwa) wraz z formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności gospodarczej, adres siedziby, NIP, dane osoby uprawnionej do reprezentacji takie jak: imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego), numer telefonu komórkowego, adres e-mail,
  4. podania hasła, którego Użytkownik będzie używał do logowania się do Serwisu (nazwa serwisu internetowego); hasło musi się składać z minimum 6 znaków, musi zawierać małe i duże litery (a-z lub A-Z) oraz cyfry (0-9); Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie będzie prosił o przekazanie hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej; Operator zastrzega sobie możliwość dokonywania Identyfikacji Użytkowników wszelkimi innymi niż określone powyżej sposobami,
  5. odebrania wiadomości e-mail i aktywację konta poprzez kliknięcie w link podany w treści odebranej wiadomości.
 4. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej.
 5. Dane osobowe Użytkowników Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych danych i zgodnych z prawdą. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub pozostających w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika i wstrzymania transakcji dokonanych przy jego pomocy. Jeśli Użytkownik dokonał zasilenia konta Operator dokona zwrotu kwoty zasilenia na rachunek Użytkownika z potrąceniem kosztów dokonania przelewu zwrotnego.
 7. Operator zastrzega, że ostateczne potwierdzenie danych z rejestracji następuje razem z potwierdzeniem danych przez bank przy pierwszym przelewie Użytkownika.
 8. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora.
 9. Operator jest uprawniony do usuwania podwójnych kont jednego Użytkownika. 
 10. Nie jest dopuszczalne posiadanie jednego konta Użytkownika przez więcej niż jeden podmiot. 
 11. Użytkownik będący Osobą Eksponowaną Politycznie celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od pozostałych obowiązków, przesłać pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 9 e ust.5Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 12. Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Eksponowanej Politycznie usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez zarząd Operatora zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl 
 1. Operator świadczy w Serwisie Exchange.pl usługi polegające na wymianie następujących walut: EUR; USD; CHF; GBP; NOK; SEK; DKK; CZK.
 2. Operator podaje na stronie głównej Serwisu Exchange.pl aktualne kursy walutowe obowiązujące Użytkowników.
 3. Minimalna kwota podlegająca wymianie nie może być niższa niż równowartość 200,00 PLN, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-6.
 4. Minimalna kwota podlegająca wymianie dla Użytkowników korzystających z wymiany poprzez rachunki w banku , w którym Operator nie posiada rachunku, nie może być niższa niż równowartość 4.000,00 PLN.
 5. Użytkownicy chcący dokonać transakcji o równowartości wyższej niż 15.000,00 EUR przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany, zobowiązani są na prośbę Operatora dostarczyć żądane przez niego kopie dokumentów oraz ewentualne deklaracje.
 6. Jeżeli w transakcji występują podmioty inne niż Użytkownik, w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest przy zatwierdzeniu transakcji wskazać, że stroną transakcji są osoby trzecie i podać ich dane.
§ 5. Dokonywanie transakcji wymiany walut za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl
 1. Usługa wymiany walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników Serwisu Exchange.pl, którzy podali w ustawieniach Konta Użytkownika poprawne dane dotyczące kont bankowych, z których chcą korzystać przy wymianie walut za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl.
 2. Podanie danych dotyczących kont bankowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje zdefiniowanie, co najmniej dwóch dwudziestosześciocyfrowych numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku w polu "Waluta". Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku walutowego. Rachunki złotówkowe i walutowe muszą być prowadzone przez banki mające siedzibę w Polsce. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany.
 3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora z innych kont bankowych, niż te, o których mowa w ust. 1 będą przez Operatora zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.
 4. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Operator odbiera je przez Serwis Exchange.pl.
 5. Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w czasie pracy Serwisu Exchange.pl.
 6. Operator określa i podaje Użytkownikowi numery kont bankowych, z których Użytkownik będzie korzystał w celu świadczenia usługi wymiany walut po rejestracji w Panelu Klienta. Usługi wymiany walut, nastąpią po wykonaniu wszystkich niżej wymienionych kroków:
  1. rejestracji Użytkownika w Panelu Klienta,
  2. określeniu przez Użytkownika rodzaju transakcji, której Użytkownik chce dokonać (kupno lub sprzedaż waluty),
  3. określeniu przez Użytkownika własnych rachunków Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik chce zrealizować transakcję.
 7. Konta bankowe Operatora, o których mowa w ust. 6, prowadzone są w bankach wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 8. Dane konta służącego do obrotu walutą PLN udostępniane są Użytkownikowi z nazwą „Rachunek PLN”.
 9. Dane konta służącego do obrotu walutami  udostępniane są Użytkownikowi z nazwą np. „Rachunek EUR”, gdzie EUR odpowiada symbolowi waluty.
 10. Użytkownika obowiązują następujące zasady zasilania konta:
  1. Użytkownik, który chce dokonać transakcji zakupu waluty np. EUR powinien przelać na podany mu „Rachunek PLN” kwotę w walucie PLN, którą chce wymienić.
  2. Użytkownik, który chce dokonać transakcji sprzedaży waluty np. EUR powinien przesłać na podany mu „Rachunek EUR”, gdzie EUR odpowiada symbolowi waluty, kwotę w walucie, którą chce sprzedać.
 11. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał przelewu kwoty transakcji na rachunek Operatora w kwocie niższej niż określona w warunkach transakcji, Operator według swojego wyboru albo w ogóle nie przyjmuje transakcji do realizacji, albo przyjmuje transakcję do realizacji według rzeczywiście wpłaconej przez Użytkownika kwoty bazowej. W razie nie przyjęcia transakcji do realizacji, Operator zwróci otrzymane środki niezwłocznie na rachunek Użytkownika, z którego dokonany został przelew.
 12. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał przelewu kwoty transakcji na rachunek Operatora w kwocie wyższej niż określona w warunkach transakcji, Operatora według swojego wyboru albo przyjmuje transakcje do realizacji do kwoty określonej w zleconych warunkach transakcji, albo przyjmuje transakcję do realizacji według rzeczywiście wpłaconej przez Użytkownika kwoty bazowej. W przypadku przyjęcia transakcji do realizacji według kwoty określonej w zleconych warunkach transakcji, pozostałą nadpłatę Operatora zwróci niezwłocznie na rachunek Użytkownika, z którego dokonany został przelew.
 13. Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu Exchange.pl składa dyspozycję wymiany waluty poprzez wejście w zakładkę „wymiana walut - nowe zlecenie”, wyboru opcji kupna lub sprzedaży, wyboru waluty, wyboru ilości jednostki waluty. Po wykonaniu w/w. czynności wyświetli się kurs oferowany przez Serwis Exchange.pl (który w sposób dynamiczny może się zmieniać). Aby dokonać wymiany po widocznym kursie należy kliknąć w przycisk „akceptacja transakcji”. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania dyspozycji wymiany, ani cofnięcia transakcji. Użytkownik przed dokonaniem wymiany środków zobowiązany jest określić, do jakiego banku będzie przelewał wymienioną walutę.
 14. Transakcje realizowane są natychmiast po zaksięgowaniu środków na kontach serwisu Exchange.pl, nie później niż po trzech dniach roboczych.
 15. Anulowanie transakcji jest możliwe jedynie za pośrednictwem BOK telefonicznie i jednoczesnym przesłaniem pisemnie dyspozycji anulowania transakcji na adres e - mail.
 16. Po zakończonej transakcji Użytkownik otrzymuje informacje na panelu klienta  o zakończonej transakcji „STATUS – ZAKONCZONA” i wystawieniu dowodu dokonania transakcji w postaci rachunku elektronicznego.
 17. Operator potrąca opłaty powstałe w związku z otrzymaniem przelewu bez zachowania procedury o której mowa w ust. 6, z kwoty, która została uznana, w wyniku wysłania tego przelewu na jego konto bankowe.
 18. W przypadkach określonych w ust. 11 oraz ust. 12, w sytuacji odesłania przelewów w walucie obcej Operator pomniejsza kwotę, którą odsyła do jej nadawcy o opłaty związane z kosztami przelewów, które musi ponieść. Koszty mogą pojawić się nawet w obrębie tych samych banków.
 19. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  2. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako czynnik zewnętrzny, nadzwyczajny, niezależny od woli Operatora, któremu nie można zapobiec, w tym awarii elektronicznych systemów bankowych, awarii systemu serwerowego,
  3. podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika,
  4. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Serwisie Exchange.pl albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
  5. stwierdzenia nieistniejących lub nierealnych odchyleń waluty transmitowanych w Serwisie Exchange.pl, spowodowanych z przyczyn niezależnych od Operatora, np. usterką systemu transakcyjnego.
 20. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 19 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści Regulaminu.
 21. W szczególnych przypadkach Operator ma prawo żądać od Użytkownika, a Użytkownik jest zobowiązany w nie przekraczalnym terminie 12 godzin dostarczyć, dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji. Operator może także żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub deklaracji wymaganych na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 22. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług elektronicznych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 23. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika związane z błędami przez niego popełnionymi, spowodowane w szczególności:
  1. wysyłaniem przez Użytkownika przelewu na inny rachunek niż wskazany przez Operatora,
  2. błędnym skonfigurowaniem przez Użytkownika rachunku bankowego odbiorcy przelewu (sytuacja, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku innej osoby niż chciał zleceniodawca),
  3. skonfigurowaniem przez Użytkownika waluty rachunku bankowego w ustawieniach konta Użytkownika niezgodnie z faktyczną walutą rachunku w banku prowadzącym rachunek.
 24. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonane za pośrednictwem konta Użytkownika przez osoby niepowołane, w przypadku gdy sytuacja taka wystąpiła z winy Użytkownika.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje Użytkownik zobowiązany jest składać niezwłocznie po ujawnieniu podstawy reklamacji, na piśmie na następujący adres korespondencyjny: Exchange.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mieszka I 23, 68-200 Żary, lub w formie elektronicznej na adres email: kontakt@exchange.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie Exchange.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej określenie Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.
 3. Operator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację o treści określonej w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Operatorowi.
 4. Operator zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn złożenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. 
 6. Użytkownik, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Użytkownik będący konsumentem może się zwrócić o pomoc do właściwego miejscowo Rzecznika Konsumenta.
§ 7. Zasady wystawiania rachunków w formie elektronicznej
 1. Operator może wystawiać i przesyłać rachunki z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Rachunek w formie elektronicznej będzie wystawiany w formacie PDF (Portable Document Format).
 3. Do podglądu wystawionego rachunku służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, który Użytkownik pobierze i zainstaluje we własnym zakresie.
 4. Rachunek będzie dostępny do pobranie w Serwisie Exchange.pl w zakładce „HISTORIA OPERACJI >SZCZEGÓLY”.
 5. Rachunki w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Użytkownika w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały pobrane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, a także czytelność przez cały czas przechowywania.
 6. Cofnięcie akceptacji może nastąpić w formie pisemnej na adres Operatora: Exchange.pl sp. z o. o. sp. k. 68-200 Żary ul. Mieszka I 23 lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@exchange.pl.
§ 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl
 1. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne.
 2. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać pisemne wypowiedzenie na adres Operatora : Exchange.pl sp. z o. o. sp. k. 68-200 Żary ul. Mieszka I 23 lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt @exchange.pl.
 3. Umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Operatorowi wypowiedzenia. 
 4. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem terminu 3 dni wypowiedzenia. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn umowa może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia. 
 5. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy za wypowiedzeniem należą przypadki gdy:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane na żądanie Operatora, 
  3. Operator ustali, iż składane przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu,
  4. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Systemu Teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń.
 6. Waluty wpłacone przez Użytkownika oraz waluty wymienione zostaną zwrócone Użytkownikowi w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Operatorowi wypowiedzenia.
§ 9. Ochrona danych osobowych
 1. Operator tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: Klienci Serwisu Exchange.pl zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.
 4. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.
 5. Administratorem danych osobowych oraz zbioru danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, jest Operator Serwisu Exchange.pl. Operator nie powierza osobom trzecim przetwarzania danych osobowych.
 6. Serwis Exchange.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w następujących celach: 
  1. realizowania usługi wymiany walut przez Operatora,
  2. informowania Użytkowników o nowych usługach oferowanych przez Operatora oraz innych dostępnych usługach i produktach,
  3. wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut Użytkownikom,
  4. wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  5. dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z Serwisu Exchange.pl.
 8. Operator ma prawo uzależnić świadczenie usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych dokumentami koniecznymi do potwierdzenia tożsamości, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji i stowarzyszeń - dokumentów koniecznych do potwierdzenia danych identyfikujących te podmioty.
 9. Nadesłanie wymaganych dokumentów jest niezbędne przy dokonywaniu transakcji o równowartości wyższej niż 15.000,00 Euro przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany.
 10. W przypadku braku wymaganych dokumentów lub dokumentów budzących uzasadnione wątpliwości, Operator odmówi świadczenia usługi za pośrednictwem Serwisu Exchange.pl
 11. Dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku wykonania transakcji na kwotę przewyższającą równowartość 15.000,00 Euro, po ich zbadaniu mogą zostać przekazane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych. 
 12. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem, treścią niniejszego Regulaminu lub z celami i interesem Serwisu Exchange.pl lub pozostałych Użytkowników oraz dobrymi obyczajami, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, uporczywym nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Operatora, Operator uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi, do zablokowania dostępu do konta Użytkownika oraz zwrócenia na rachunek Użytkownika uprzednio wpłaconych środków potrąconych o koszty dokonania przelewu zwrotnego. 
 13. W przypadku powstania wątpliwości co do wiarygodności danych lub przedstawionych dokumentów potwierdzających nadanie przelewu, Operator może się zwrócić do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odstąpić od realizacji transakcji. 
 14. Użytkownik oświadcza, iż dokumenty dostarczone do Operatora są zgodne z oryginałem. 
 15. W przypadku podejrzenia o celowe przedstawianie przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub dokumentów w celu osiągnięcia korzyści materialnej, Operator ma prawo do zamrożenia wartości środków częściowo wpłaconych, lub wstrzymania wypłat środków na transakcje realizowane przez Użytkownika. Wstrzymanie wypłat oraz zamrożonych środków następuje do czasu całkowitego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Operator ma prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Zmiana treści Regulaminu nie stanowi podstawy do rozwiązania zawartej z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu podlegają ogłoszeniu w Serwisie Exchange.pl w formie tekstu jednolitego w terminie czternastu dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacją o zmianie treści Regulaminu zanim przystąpi do zlecenia transakcji i dokonać akceptacji wprowadzanych zmian.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie akceptacji ich przez Użytkownika.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń o następującej treści: 
  1. zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu Exchange.pl są prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora moich danych osobowych zgodnie z prawem, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej informacji systemowych dotyczących zmian w systemie, informacji o utrudnieniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu Exchange.pl,
  5. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu Exchange.pl zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu Exchange.pl,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie, tj. przesyłanie przez Operatora na wskazany adres email Użytkownika, rachunków w formie elektronicznej stanowiących potwierdzenie transakcji wymiany walut, wygenerowanych przez Operatora w formacie PDF (Portable Document Format),
  7. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek,
  8. przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług, nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła przez pocztę e-mail, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła Operatorowi przez pocztę e-mail.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 marca 2017.

 Załącznik nr 1 - wykaz banków.


Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Exchange.pl nie wspiera starszych wersji przeglądarek Internet Explorer, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.